29 Wojewódzka Wystawa Fotograficzna – Żary 2019

29 WOJEWÓDZKA
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
ŻARY 2019

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1.Warunki udziału:
– Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
– Tematyka i technika prac dowolna
– Format prac dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm ).
– Ilość prac jest dowolna
– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
– Każda praca powinna być opisana na odwrocie ( imię, nazwisko, tytuł i numer wg. Kartty zgłoszenia )
– Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404.
– Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia ( oryginalnł lub sporządzoną wg wzoru, dostępną na stronie http://www.dkzary.pl ) oraz bankowy dowód wpłaty.
– Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu przesyłką poleconą na adres:
Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl, http://www.dkzary.pl

2.Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu.
– Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
– Nagrody:
– Grand Prix – 1200 zł
– I nagroda – 500 zł
– II nagroda – 400 zł
– III nagroda – 300 zł
– trzy wyróżnienia po – 150 zł

– Jury ma prawo do innego podziału nagród.
– Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.

– Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

3.Terminarz
– Przyjmowanie prac do 26 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
– Obrady Jury 15 lipca 2019 r.
– Otwarcie wystawy 27 lipca 2019 r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
– Zwrot prac do 31 maja 2020 r.

4.Uwagi końcowe
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz środkach społecznego przekazu w celach reklamy imprezy.
– Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 29 krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2019.
– Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
– Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.

29 WOJEWÓDZKA
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
ŻARY 2019

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………….
telefon ……………………………………. e-mail: ……………………………………………………………………………

Lp. Tytuł pracy (zestawu) Liczba fot.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu i przyjmuję warunki
regulaminu 29 Wojewódzkiej Wystawy Fotograficznej Żary 2019.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją „29 Wojewódzkiej Wystawy Fotograficznej – Żary 2019” zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………….
Podpis