Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Rachunek z miłości platonicznej.
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Galerii BWA w Zielonej Górze.

Otwarcie wystawy 5 kwietnia, godz. 19:00
Wystawa czynna do 5 maja 2019

Artystki i Artyści: Lawrence Abu-Hamdan, Kader Attia, Miriam Cahn, Vlassis Caniaris, Grupa Sędzia Główny, Jonathan Horowitz, Piotr Janas, Daniel Knorr, Sarah Lucas, Teresa Margolles, Pruitt and Early, Zofia Rydet, Roman Stańczak
Kurator: Łukasz Ronduda

Tytuł pracy Romana Stańczaka „Rachunek z miłości platonicznej” dobrze opisuje współczesny czas politycznego i kulturowego sprzeciwu. Czas wyrównywania rachunków za zapatrzenie w oderwane (jak się okazało) od rzeczywistości ideały. „Rachunek z miłości platonicznej” wskazuje na resentyment i populistyczną niechęć do merytokracji, towarzyszy współczesnym wojnom kulturowym. Rozliczaniu i karaniu za emancypację, zbyt śmiałe wizje społecznej równości i inkluzywości, zbytni uniwersalizm.

Zainicjowana w 2009 roku kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie gromadzi prace artystów współczesnych, powstałe przede wszystkim po 1989 roku. Jej celem jest opisanie poprzez dzieła sztuki historii polskiej transformacji w szerokiej, globalnej perspektywie. Kolekcja ma dyskursywny charakter i jest traktowana jako głos w debacie i badaniach nad współczesnością. Zbiera prace międzynarodowych artystów, często powstałe na zamówienie i odnoszące się do spraw lokalnych. Jednocześnie ten „zbiór rzeczy” jest konstruowany w odniesieniu do przemian, jakie zaszły w pojmowaniu dzieła sztuki, jego statusu i materialności, relacji instytucji i publiczności, jak i samej funkcji muzeum (nie tylko magazynu na dzieła sztuki, ale i miejsca wspólnego uczenia się, dystrybucji informacji oraz interdyscyplinarnego eksperymentu).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie ma stałej siedziby, jest w trakcie budowy i sytuację tę wykorzystuje do pokazywania swojej kolekcji w różnych miejscach. Wystawa w galerii BWA w Zielonej Górze to doskonała okazja, by przyjrzeć się działaniu prac z kolekcji i budowanych wokół nich narracji i znaczeń w nowym kontekście. Obecne na wystawie dzieła to w większości nowe zakupy, pokazywane publicznie po raz pierwszy.

__
Accounting for Platonic Love
Collection of the Museum of Modern Art in Warsaw at the BWA Gallery in Zielona Góra
Opening: 5th April, 7:00 PM
Open through 5th May 2019

Artists in the exhibition: Lawrence Abu-Hamdan, Kader Attia, Miriam Cahn, Vlassis Caniaris, Jonathan Horowitz, Piotr Janas, Daniel Knorr, Sarah Lucas, Teresa Margolles, Pruitt and Early, Zofia Rydet, Chief Judge Group, Roman Stańczak
Curator: Łukasz Ronduda

The title of the work by Roman Stańczak – Accounting for Platonic Love – is an apt description of the contemporary state of political and cultural opposition. It refers to this time of coming to terms with the consequences of peering all too closely towards ideals that were altogether cut off (as it turned out) from reality. Accounting for Platonic Love is a gesture in response to the resentment and populist distaste for meritocracy as a byproduct of today’s culture wars, as part of a settling of accounts for the wave of emancipation, for overly ambitious visions of social equality and inclusivity, an overabundance of universalism.

Since 2009, the collection of the Museum of Modern Art in Warsaw has been acquiring the works of contemporary artists made post-1989. The goal of the collection is to describe the history of Poland’s democratic transformation through works of art through a broad, global perspective. The collection is discursive in character, functioning as a voice in the debate and research process on contemporaneity. It brings together the works of international artists, often pieces that have been made on commission and related to issues relevant to the location in which they come about. At the same time, this ‘collection of objects’ is constructed in relation to the sorts of transformations that have taken place with regard to how art is perceived, what status it holds and its material character, its relationship with the institutional realm and the public, as well as the very function of the museum itself (not only as a warehouse for storing art but as a place for coming together and learning about art as a group, disseminating information and also as a site for interdisciplinary experimentation).

The Museum of Modern Art in Warsaw has no permanent location. Its future site is currently under construction and this state of affairs lends itself to the strategy of showing its collection across various other locations. The show at the BWA Gallery in Zielona Góra is the ideal occasion to look at the public’s response to the works in the collection, as well as the narratives and semantics built around it, in a fresh context. The works presented in the show are mostly recent acquisitions which will be exhibited to the public for the first time.

Galeria BWA | Al. Niepodległości 19 | 65-048 Zielona Góra | 0048 68 325 37 26 | http://www.bwazg.pl | bwa@bwazg.pl | fb.com/bwazielonagora
Godziny otwarcia | wtorek-sobota 12-19 | niedziela: 11-17 | poniedziałek: nieczynne