Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

28 WOJEWÓDZKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA – ŻARY 2018

BURMISTRZ MIASTA ŻARY I ŻARSKI DOM KULTURY
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W ZIELONEJ GÓRZE

R E G U L A M I N

Celem imprezy jest zaprezentowanie aktualnego stanu fotografii artystycznej autorów z terenu województwa lubuskiego oraz konfrontacje osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

1. Warunki udziału

• Uczestnikiem wystawy może być każdy fotografujący z terenu województwa lubuskiego.
• Tematyka i technika prac dowolna.
• Format prac dowolny ( krótszy bok min.20 cm., maksymalny format 70 x 100 cm).
• Ilość prac dowolna.
• Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
• Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, tytuł i numer wg karty zgłoszenia).
• Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 35 zł (koszt wysyłki i katalogu), które należy wpłacić na konto
Żarskiego Domu Kultury – PKO BP 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404
• Prace wraz z kartą zgłoszenia, wraz z dowodem wpłaty należy przesłać w płaskim i sztywnym opakowaniu,
przesyłką poleconą na adres:
ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
tel. 68 374 24 13, e-mail: sekretariat@dkzary.pl, http://www.dkzary.pl

2. Wojewódzka Wystawa Fotograficzna ma charakter Konkursu
• Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.
• Nagrody:
– GRAND PRIX – 1200 zł,
– I nagroda – 500 zł,
– II nagroda – 400 zł,
– III nagroda – 300 zł,
– trzy wyróżnienia po – 150 zł
• Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.
• Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog.
• Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

3. Terminarz
• Przyjmowanie prac do 8 czerwca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
• Obrady Jury 13 czerwca 2018r.
• Otwarcie wystawy 23 czerwca 2018r. godz. 12.00, Salon Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury.
• Zwrot prac do 31 marca 2019r.

4. Uwagi końcowe
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu
w celu reklamy imprezy.
• Najlepsze prace organizatorzy imprezy zgłoszą do udziału w 28 Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2018
• Wszystkie nagrodzone prace przechodzą na własność Żarskiego Domu Kultury.
• Żarski Dom Kultury nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej.

Reklamy